Mares i pares d’alumnes de Catalunya defensem el model d’immersió
lingüística.
Les federacions d’AMPAs de centres públics i de centres concertats de
Catalunya que subscribim aquest document considerem molt negatives i
desmesurades les mesures cautelars sol·licitades per l’advocacia de l’Estat.

20150508 – Declaració Federacions AMPAs